Sunday 21 Mar - Open Gym 10-11am

 WOD - 8 Mins Cals, 2 Min Rest, 6 Mins Cals, 2 Min Rest, 4 Mins Cals, 2 Min Rest, 6 Mins Cals, 2 Min Rest, 8 Mins Cals. Swap machines every rest.
Open Gym timings - 10am - Doors Open, 10:10am - WarmUp/WOD Starts