Sunday 6 Nov - Open Gym 2-4pm

Triathlon - Sunday, Lake Alexander, 7am start. 3 Rnds - 250m Swim, 5k Ride, 1k Run.